<<< ZPĚT

 

DOBY ŘÍZENÍ A DOBY ODPOČINKU

1.  Při provozování VNITROSTÁTNÍ nebo MEZINÁRODNÍ dopravy
v členských státech EU, Švýcarska, Norska, Lichtenštejnska a Islandu musí dopravce zajistit , aby při kontrole řidič předložil záznamy z běžného dne a záznamy použité řidičem v předcházejících 28 kalendářních dnech.

Na celou dobu jízdy se na dopravu vztahuje nařízení (ES) č. 561/2006


2.  Při provozování MEZINÁRODNÍ dopravy
mimo výše uvedené státy, musí dopravce zajistit, aby při kontrole řidič předložil záznamy za uplynulé dny probíhajícího kalendářního týdne a poslední den týdne předcházejícího, v nichž řídil.

Na celou dobu jízdy se na dopravu vztahuje dohoda AETR.


3.  Při provozování silniční dopravy, která nespadá do působnosti nařízení (ES) č.561/2006 (viz výjimky uvedené v čl. 3 nařízení, resp. čl. 2 dohody AETR) ani dohody AETR
musí dopravce zajistit , aby při kontrole řidič předložil záznamy z právě probíhajícího dne a dne předchozího pokud řídil.

Na celou dobu jízdy se na dopravu na území ČR vztahuje prováděcí vyhláška č. 478/2000 k zákonu o silniční dopravě.

Při provozování mezinárodní dopravy se na dopravu mimo území ČR vztahují národní právní předpisy konkrétního státu.


BEZPEČNOSTNÍ PŘESTÁVKA (čl. 7):

doba, během níž nesmí řidič řídit ani vykonávat žádnou jinou práci a která je určená výhradně k jeho zotavení;

Po 4,5 hod. řízení musí mít řidič nepřerušenou přestávku nejméně 45 minut, pokud mu nezačíná doba odpočinku.Tato přestávka může být nahrazena přestávkou v délce nejméně 15 minut, po níž následuje přestávka v délce nejméně 30 minut.


DENNÍ DOBA ODPOČINKU (čl. 8):

  JEDNÁ-LI SE O JEDNOHO ŘIDIČE  

a) tzv. nedělený odpočinek
v průběhu každých 24 hodin musí mít řidič odpočinek nejméně 11 po sobě následujících hodin, který smí být zkrácen na nejméně 9 po sobě následujících hodin nejvýše třikrát týdně

nebo

b) tzv. dělený odpočinek
ve dnech, ve kterých se odpočinek nezkracuje,smí být čerpán ve dvou oddělených částech během 24 hodin, přičemž první z těchto částí musí trvat nejméně 3 po sobě následující hodiny a druhá nejméně 9 po sobě následujících hodin. V takovém případě se minimální doba odpočinku prodlužuje na 12 hodin.

  JEDNÁ-LI SE O DVA ŘIDIČE  

Jsou-li ve vozidle nejméně dva řidiči, musí mít každý z nich denní odpočinek nejméně 9 po sobě následujících hodin za každé období 30 hodin.


TÝDENNÍ DOBA ODPOČINKU:

Ve kterýchkoli dvou po sobě následujících týdnech musí mít řidič dvě běžné týdenní doby odpočinku, tzn. 2x 45h

nebo

jednu běžnou týdenní dobu odpočinku a jednu zkrácenou dobu odpočinku v celkové délce 24 hodin. Zkrácení však musí být vyrovnáno odpovídající dobou odpočinku vybranou v celku před koncem třetího týdne následujícího po dotyčném týdnu, tzn. 1x 45h + 1x 24h + kompenzace.


DOBA ŘÍZENÍ (čl. 6):

Celková doba řízení mezi dvěma denními odpočinky nebo jedním odpočinkem denním a jedním týdenním nesmí přesáhnout 9 hodin. Dvakrát za týden může být prodloužena na 10 hodin.

Týdenní doba řízení nesmí přesáhnout 56 hodin a nesmí být překročena maximální týdenní pracovní doba stanovená v nařízení vlády č. 589/2006 Sb.

Celková doba řízení nesmí přesáhnout 90 hodin za období dvou po sobě následujících týdnů.

 

<<< ZPĚT

 

Martina Horníčková   Lužickosrbská 13, Šumperk, 78701   telefon: 583 215 661, mobil: 608 474 384   e-mail: autoskola@hornickovaautoskola.cz

© ZděS 2013