zpět na úvodní stránku

Ministerstvo dopravy a její změny pro digitální tachografy

Policejní prezídium České republiky
Ředitelství služby dopravní policie
Strojnická 27
170 89 Praha 7 – Holešovice
e-mail: rsdp@mvcr.cz

naše značka: 123/2013-160-OST/2
Vyřizuje/linka: Decarli Ladislav, JUDr./225131470
Praha, 17.6.2013

Věc: Digitální tachograf - usměrnění činnosti - důležitá změna

V návaznosti na usměrnění činnosti vydané dne 23. listopadu 2012 pod č.j.: 104/2012-160-PKŘ/1 Vám předkládáme toto doplňující usměrnění činnosti, které považujte za účinné dnem doručení.

Při respektování zásad vydávání a správy záznamových karet, resp. karet řidiče uvedených např. v nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985, o záznamovém zařízení v silniční dopravě, nařízení Rady (ES) č. 2135/98 ze dne 24. září 1998, kterým se mění mimo jiné nařízení (EHS) č. 3821/85, nařízení Komise (ES) č. 1360/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se přizpůsobuje technickému pokroku nařízení (EHS) č. 3821/85, o záznamovém zařízení v silniční dopravě, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006, o harmonizaci některých (dotčených a výše uvedených) předpisů, jakož i při respektování § 110a zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu a vyhlášky č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidiče, s okamžitou platností stanovíme, že při vydání řidičského průkazu z důvodu výměny (včetně rozšíření ŘO nebo zaznamenání profesní způsobilosti řidiče do řidičského průkazu), ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu v době, kdy je karta řidiče platná, nebude tato karta měněna. Naproti tomu při vydání řidičského průkazu z důvodu změny údajů např. jméno, příjmení nebo místo obvyklého bydliště, bude nová karta řidiče vydána.

S vědomím, že v ojedinělých případech hrozí určité nepochopení ze strany kontrolních orgánů při silniční kontrole, zásada, že při výměně řidičského průkazu není platná karta řidiče měněna, platí napříč státy EU, a na Slovensku, které ve své podstatě doposud spravuje režim vydávání a správy záznamových karet téměř identicky jako v České republice, platné karty řidiče v případě výměny řidičského průkazu rovněž nemění.

Ing. Josef Pokorný
ředitel
Odbor provozu silničních vozidel