zpět na úvodní stránku

Doby řízení a doby odpočinku

1. Při provozování VNITROSTÁTNÍ nebo MEZINÁRODNÍ dopravy

v členských státech EU, Švýcarska, Norska, Lichtenštejnska a Islandu musí dopravce zajistit, aby při kontrole řidič předložil záznamy z běžného dne a záznamy použité řidičem v předcházejících 28 kalendářních dnech.

Na celou dobu jízdy se na dopravu vztahuje nařízení (ES) č. 561/2006

2. Při provozování MEZINÁRODNÍ dopravy

mimo výše uvedené státy, musí dopravce zajistit, aby při kontrole řidič předložil záznamy za uplynulé dny probíhajícího kalendářního týdne a poslední den týdne předcházejícího, v nichž řídil.

Na celou dobu jízdy se na dopravu vztahuje dohoda AETR.

3. Při provozování silniční dopravy, která nespadá do působnosti nařízení (ES) č.561/2006 (viz výjimky uvedené v čl. 3 nařízení, resp. čl. 2 dohody AETR) ani dohody AETR

musí dopravce zajistit, aby při kontrole řidič předložil záznamy z právě probíhajícího dne a dne předchozího pokud řídil.

Na celou dobu jízdy se na dopravu na území ČR vztahuje prováděcí vyhláška č. 478/2000 k zákonu o silniční dopravě.
Při provozování mezinárodní dopravy se na dopravu mimo území ČR vztahují národní právní předpisy konkrétního státu.

Bezpečnostní přestávka (čl. 7)

doba, během níž nesmí řidič řídit ani vykonávat žádnou jinou práci a která je určená výhradně k jeho zotavení;

Po 4,5 hod. řízení musí mít řidič nepřerušenou přestávku nejméně 45 minut, pokud mu nezačíná doba odpočinku. Tato přestávka může být nahrazena přestávkou v délce nejméně 15 minut, po níž následuje přestávka v délce nejméně 30 minut.

Denní doba odpočinku (čl. 8)

Jedná-li se o jednoho řidiče

a) tzv. nedělený odpočinek
v průběhu každých 24 hodin musí mít řidič odpočinek nejméně 11 po sobě následujících hodin, který smí být zkrácen na nejméně 9 po sobě následujících hodin nejvýše třikrát týdně

nebo

b) tzv. dělený odpočinek
ve dnech, ve kterých se odpočinek nezkracuje, smí být čerpán ve dvou oddělených částech během 24 hodin, přičemž první z těchto částí musí trvat nejméně 3 po sobě následující hodiny a druhá nejméně 9 po sobě následujících hodin. V takovém případě se minimální doba odpočinku prodlužuje na 12 hodin.

Jedná-li se o dva řidiče

Jsou-li ve vozidle nejméně dva řidiči, musí mít každý z nich denní odpočinek nejméně 9 po sobě následujících hodin za každé období 30 hodin.

Týdenní doba odpočinku:

Ve kterýchkoli dvou po sobě následujících týdnech musí mít řidič dvě běžné týdenní doby odpočinku, tzn. 2x 45h

nebo

jednu běžnou týdenní dobu odpočinku a jednu zkrácenou dobu odpočinku v celkové délce 24 hodin. Zkrácení však musí být vyrovnáno odpovídající dobou odpočinku vybranou v celku před koncem třetího týdne následujícího po dotyčném týdnu, tzn. 1x 45h + 1x 24h + kompenzace.

Doba řízení (čl. 6)

Celková doba řízení mezi dvěma denními odpočinky nebo jedním odpočinkem denním a jedním týdenním nesmí přesáhnout 9 hodin. Dvakrát za týden může být prodloužena na 10 hodin.

Týdenní doba řízení nesmí přesáhnout 56 hodin a nesmí být překročena maximální týdenní pracovní doba stanovená v nařízení vlády č. 589/2006 Sb.

Celková doba řízení nesmí přesáhnout 90 hodin za období dvou po sobě následujících týdnů.